Sector Cultuur en Sport (U.C.S.) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Sector Cultuur en Sport (U.C.S.)

Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport ressorteert onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). De basis voor het uitvoeren van de taken van de sector cultuur en sport worden afgeleid van de Landsbesluit Ambtelijk en Bestuurlijke Organisatie (LABO), het Businessplan, het regeerakkoord en de beleidsvoorstellen welke voor deze beleidsarea’s vastgesteld zijn.

Uitvoeringsorganistie Cultuur en Sport is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende taken welke beschreven staan in de LABO:

  • De zorg voor de jeugd- en jongereneducatie en het toezicht op de uitvoering;
  • De behartiging van culturele, sport- en overige jeugd- en jongeren aangelegen;
  • De voorbereiding en coördinatie van het mediabeleid.

Specifiek voor UCS geldt het bijdragen aan de doelstellingen van het ministerie van OWCS en invulling geven aan de visie op het gebied van:

  • Cultuur
  • Sport

* Non-formele educatie waaronder:

  • Voorschoolse educatie
  • Naschoolse opvang
  • Volwassen Educatie

Cultuur: Het domein cultuur richt zich op het ontwikkelen van cultureel bewustzijn en actieve culturele participatie van alle Curaçaoënaars, zodat zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Daarmee geeft het ook een impuls aan natievorming en aan het bij elkaar brengen van de verschillende culturele identiteiten;

Sport: Binnen dit domein ligt de focus op het realiseren van en breed aanbod aan sportvoorzieningen en het vergroten van het besef van het belang van sport en bewegen binnen de samenleving.

Visie:

De visie van de UCS is afgeleid van de visie van het ministerie van OWCS en luidt als volgt:
Het vergroten van vormingsactiviteiten zowel in de formele als de non-formele sector ten behoeve van de bevolking door gebruik te maken van de beleidsvelden Cultuur en Sport. Het beoogd resultaat is het bijdragen aan de vorming van de ideale burger voor het Land Curaçao en de wereld. Deze twee beleidsvelden scheppen een rijke mogelijkheid voor de inwoner om zich op basis van normen en waarden te ontplooien en mee te doen aan bewustwordingsprocessen en de kennisverwerving over het verleden, heden en de toekomst.
UCS streeft ernaar met het concipiëren van de activiteiten welke intern of extern uitgevoerd worden, een bijdrage te leveren aan de vorming van de ideale burger met het accent op kansarme burgers. De competenties welke bij de doelgroep van 0 t/m 100 gestimuleerd worden.

Missie:

Subsidieverstrekking, monitoring en controle ten behoeve van het verkrijgen van cultuurontwikkeling, waaronder non-formele educatie, educatie en verhoogde sportparticipatie bij de bevolking.
De missie die de sector nastreeft voor de komende periode is gebaseerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. De sector probeert door de werkinstrumenten die hij tot zijn beschikking heeft meer transparantie te verkrijgen middels de relatiebeheer in de vorm van dialoog met samenwerkende partners. Door het intensiveren van toezicht en controle tracht de sector de effectiviteit op het gebied van cultuur en sport te versterken.

Doelstellingen:

De strategie welke beoogd wordt is:
1. om hechter samen te werken met de beleidsorganisatie op het gebied van het maken van het programma van eisen, het analyseren van de effecten van de activiteiten in de samenleving en het concipiëren van beleidsnota’s en plannen van aanpak voor de verschillende uitdagingen op het gebied van Cultuur en Sport. Thema’s welke hierbij opgesomd kunnen worden zijn: Brede school; wijkontwikkeling FUIK, actieve participatie in beleidsvorming;
2. Samenwerken met de uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap om een effectiever en efficiënte uitvoering van cultuur en sport te verkrijgen en de impact van de activiteiten te verhogen. Met deze samenwerking worden de volgende doelstellingen beoogd:
a. Implementatie van cultuur en sportcurriculum in het onderwijs;
b. Complementeren van vorming en educatie van de schoolgaande populatie.
3. Producten analyseren om uitspraak te kunnen doen op interministeriële samenwerking, zodat de interministeriële samenwerking op gang  gebracht kan worden. Thema’s welke hierbij een rol spelen zijn voorschoolse educatie en naschoolse opvang;
4. Stichtingen motiveren om samen te werken.

Contactgegevens:

Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport (UCS) 
Wilhelminastraat 1 
Telefoon: 461-5133