Leerplicht - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Leerplicht

De leerplichtlandsverordening is sinds 1 januari 1992 van kracht en is gebaseerd op het recht en de plicht van elke jongere om onderwijs te volgen. De leerplicht is gekoppeld aan leeftijd of diploma bezit. Om aan de leerplichtwet te kunnen voldoen, dient elke ouder/voogd een goed beeld te hebben van de inhoud en de gevolgen van de leerplicht.

Inhoud
De Leerplichtlandsverordening en de leerplichtverordening Curaçao bestaan uit een omschrijving van regels betreffende de verplichting van ouders/voogden om:
A. Zijn/haar kind(eren) in te schrijven op een school;
B. Ervoor zorg te dragen dat het kind alle dagelijkse lessen volgt.

Regels voor Inschrijving
Elke jongere is verplicht om naar school te gaan vanaf 1 augustus van het schooljaar dat volgt na de datum waarop hij/zij 4 jaar is geworden. Dit houdt in dat de ouder/voogd wettelijk verplicht is om de jongere tijdig in te schrijven op een school voor het schooljaar dat volgt nadat hij/zij 4 jaar is geworden. Deze wettelijke verplichting blijft van kracht tot het eind van het schooljaar waarin de jongere 18 wordt of tot hij/zij het diploma heeft behaald voor het VSBO TKL of PKL, HAVO/VWO of een door de minister aangewezen gelijkwaardige, erkende opleiding. Deze wettelijke verplichting komt te vervallen op het moment dat de ouder /voogd kan aantonen dat hij/zij niet meer verantwoordelijk is voor de inschrijving van de jongere.
Inschrijving gebeurt op school.

Regels voor schoolbezoek
Elke jongere is verplicht om het volledige onderwijsprogramma te volgen dat door de school wordt aangeboden. Een jongere die 12 jaar is of ouder kan persoonlijk worden aangesproken op ongeoorloofd schoolverzuim met inbegrip van spijbelen.
Om toestemming te kunnen krijgen voor vrijstelling van het volgen van onderwijs zijn de ouders en/of de voogd wettelijk verplicht een verzoek in te dienen bij de directeur van de school.

Vrijstelling wordt verleend:
1. als de jongere door lichamelijke of geestelijke omstandigheden verhinderd is om de school te bezoeken of bepaalde lessen te volgen;
2. als bij ziekte van de jongere de directeur vanaf de eerste dag hiervan in kennis is gesteld door de ouder/voogd;
3. indien door onvoorziene en bijzondere omstandigheden niet verplicht kan worden dat de jongere de school bezoekt en de ouder/voogd de directeur vanaf de eerste dag hiervan in kennis heeft gesteld.

Voorbeelden van mogelijke vrijstelling vanwege onvoorziene en bijzondere omstandigheden zijn:
– bij het huwelijk van een ouder/voogd,
– bij overlijden van een ouder/voogd,
– andere naar het oordeel van de schooldirecteur belangrijke redenen.

4. indien om disciplinaire redenen de jongere de toegang tot de school is ontzegd;
5. in geval een jongere het Land vertegenwoordigt bij een sport- of cultureel evenement wordt vrijstelling verleend. Bij de aanvraag dient de ouder/voogd een officiële uitnodiging van de sportfederatie of organisator te overleggen. Deze officiële uitnodiging dient op naam van de leerling te zijn.
6. ook in geval een jongere deel neemt aan een studiereis, wordt vrijstelling verleend, onder de voorwaarde dat de studiereis in nauwe afstemming met de onderwijsinspectie bepaald wordt.

Procedure voor het verkrijgen van Vrijstelling van de Leerplicht
1. De ouder/voogd van de jongere richt het verzoek, omkleed met redenen (en waar van toepassing officiele uitnodigingen bijgevoegd), aan de directeur van de school;
2. De directeur beoordeelt het verzoek en bepaalt of het verlof verkregen kan worden wegens bijzondere omstandigheden;
3. De ouder/voogd legt het verzoek, voorzien van de beslissing van de directeur van de school, voor aan de leerplichtambtenaar bij de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) te Bon Biní Business Center, Schottegatweg Oost 10;
4. De leerplichtambtenaar legt de beslissing vast in een officieel vrijstellingsdeclaratie.

Toezicht en Controle
Teneinde te garanderen dat elke ouder/voogd zich aan de wetgeving houdt, heeft de Curaçaose overheid leerplichtambtenaren benoemd die belast zijn met het toezicht op de naleving van de leerplicht. Indien de leerplicht niet wordt nageleefd kunnen degenen die zich hieraan schuldig maken een boete of gevangenisstraf opgelegd krijgen. Betreffende straf of maatregel zal per afzonderlijk geval behandeld worden.

Sociale Steun
Ouders en of voogden die financieel minder draagkrachtig zijn, kunnen bij de overheid terecht voor steun voor wat betreft transport en schoolkleding voor schoolgaande jongeren. Schooltransport en schoolkleding zijn voorzieningen van de overheid en ouders kunnen daar derhalve geen rechten aan ontlenen. Men kan voor meer informatie over schooltransport bij het kantoor van de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) of bij de ministerie van SOAW voor meer informatie over schoolkleding.

Belangrijk Advies
* Motiveer uw kind(eren) om met plezier naar school te gaan. Geef hen doorlopend de nodige steun zodat zij het goed doen op school en zodoende de school als positief blijven beleven.
* Geef onze jongeren een goed voorbeeld door de leerplichtwetgeving naar behoren na te leven en stel bij problemen altijd de directeur en/of leerkracht in kennis
* Blijf in contact met de school opdat u op de hoogte blijft van wat er op school gebeurt. Handel op een verantwoordelijke manier. Onze jongeren zijn onze eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van de Unit Leerplicht bij de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (UOW) van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport via telefoon nummer 434 3702 of 434 3711 of per email via OWCS.Communicatie@gobiernu.cw