Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie staan centraal - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie staan centraal

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind op school maar ook thuis. Bij ouderparticipatie is er sprake wanneer ouders meedoen met schoolactiviteiten of wanneer ze hand- en spandiensten verrichten op school (bv. leesouders, beheer schoolbibliotheek etc). Conform de LANDSVERORDENING van de 14de november 2008 houdende de regeling met betrekking tot funderend onderwijs, artikel 17, is er aan elke school voor funderend onderwijs een oudercommissie verbonden.

Hier de  hele brochure ‘downloaden’: Brochure Oudercommissie

Doel oudercommissie:

De oudercommissie is een groep ouders zonder juridische rechtspersoonlijkheid, die tot doel heeft de belangen van de leerlingen van de school te behartigen door in goed overleg met allen die bij het onderwijs aan de school zijn betrokken te komen tot goede verhouding en samenwerking van school en thuis teneinde het optimaal functioneren van de school te bevorderen.

Instelling van de oudercommissie:

 1. De oudercommissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden;
 2. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit ouders van de leerlingen;
 3. De oudercommissie draagt telkens zorg voor de kandidaatstelling en de verkiezing van de leden van de oudercommissie;
 4. Indien twee of meer personen een gelijk aantal stemmen heeft gekregen, beslist het lot;
 5. De leden van de oudercommissie wijzen uit hun midden de voorzitter, de penningmeester en de secretaris aan;
 6. De leden van de oudercommissie worden gekozen voor een zittingstermijn van twee schooljaren;
 7. Een lid kan éénmaal worden herkozen;
 8. Uit hetzelfde gezin neemt niet meer dan één persoon zitting in de oudercommissie;
 9. Indien een vacature ontstaat, worden ter invulling daarvan binnen een maand verkiezingen uitgeschreven door de oudercommissie;
 10. De oudercommissie stelt de directeur van de school en het bevoegd gezag op de hoogte van de namen van haar leden.

Taken en bevoegdheden Oudercommissie:

 1. De oudercommissie komt om de drie maanden bijeen;
 2. De oudercommissie houdt met de ouders, die zij tenminste veertien dagen te voren daartoe uitnodigt, tenminste tweemaal per schooljaar een ouderavond;
 3. De agenda van elke ouderavond wordt door de oudercommissie na overleg met de directeur vastgesteld en op de uitnodigingen vermeld;
 4. De directeur is verplicht de uitnodigingen voor de ouders aan de leerlingen van de school mee te geven en deze op de website van de school te plaatsen.

Aanwezigheid op ouderavond:

Op de ouderavond is de directeur en een vertegenwoordiger van het onderwijsgevend personeel aanwezig.

Verplichting uitschrijving ouderavond:

Indien 25 procent van de ouders hun behoefte hieraan het kenbaar maken, is de oudercommissie verplicht een ouderavond uit te schrijven.

Vergaderlocatie:

1. De ouderavonden en de vergaderingen van de oudercommissie worden bij voorkeur gehouden in een lokaal van het schoolgebouw;
2. Dat lokaal wordt daartoe kosteloos ter beschikking van de oudercommissie gesteld.

Betrokkenheid ouders:

1. Gedurende de ouderavonden inventariseert de oudercommissie welke ouders en andere vrijwilligers betrokken willen worden bij ondersteunende werkzaamheden van de school in de zin van artikel 23 van de Landsverordening funderend onderwijs;
2. Tevens wordt vastgelegd op welke wijze zij betrokken wensen te zijn;
3. De directeur wordt van de uitkomst van deze inventarisatie op de hoogte gesteld.

Taken van de Oudercommissie:

1. a. het desgewenst assisteren van ouders in hun contact met de school;
b. het in overleg met de directeur verzorgen van informatie aan ouders;
c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de school omtrent alle aangelegenheden, de school betreffende;
2. De oudercommissie wordt telkenjare in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de inhoud van het schoolontwikkelingsplan, bedoeld in artikel 14 van de Landsverordening, en over de inhoud van de schoolgids, bedoeld in artikel 16 van de Landsverordening;
3. Indien het bevoegd gezag voornemens is de instructietaal, bedoeld in artikel 10 van de Landsverordening, te wijzigen wordt hierover advies ingewonnen bij de oudercommissie.

 

Rechten Oudercommissie:

1. De oudercommissie heeft het recht de directeur schriftelijk of mondeling vragen te stellen die op de school betrekking hebben. De directeur is verplicht deze vragen schriftelijk te beantwoorden, tenzij deze aangelegenheden betreffen, die vertrouwelijk of als geheim ter kennis van de directeur zijn gekomen.
2. Indien bij één of meer van de ouders sprake is van een redelijk vermoeden, als bedoeld, in artikel 8 van de Landsverordening en dit is gemeld aan de oudercommissie, stelt de oudercommissie hiervan het bevoegd gezag en de Onderwijsinspectie op de hoogte.

Relatie Oudercommissie met het bevoegd gezag:

Indien de Minister, het bevoegd gezag of de Onderwijsinspecteur zich tot de oudercommissie wenden om advies in zaken, de school betreffende, is de oudercommissie verplicht dit advies schriftelijk uit te brengen.

Verplichting directeur:

De directeur is verplicht informatie voor de ouders, die afkomstig is van de oudercommissie, te plaatsen op de website van de school.

Overgangsbepaling:

Indien aan een school nog geen oudercommissie bestaat, worden de kandidaatstelling en verkiezing van de oudercommissie voor de eerste keer verzorgd door het bevoegd gezag van de school. Daarna vindt de kandidaatstelling en verkiezing plaats volgens artikel 3.

Financiën van de Oudercommissie:

 1. Een deel van de activiteiten van de Oudercommissie kan gepaard gaan met financiële uitgaven;
 2. De Oudercommissie kan financiële middelen verwerven om dat deel van haar activiteiten te kunnen realiseren;
 3. De activiteiten die door de Oudercommissie worden georganiseerd, worden bekostigd uit de ouderbijdrage;
 4. Het innen van ouderbijdrage valt in zijn geheel onder verantwoordelijkheid van de Oudercommissie;
 5. De ouderbijdrage mag niet verplicht worden gesteld. Het is een vrijwillige bijdrage;
 6. De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Oudercommissie, in overleg met de schooldirecteur, en met toestemming van de Dienst Openbare Scholen (DOS);
 7. De ouderbijdrage wordt gestort op een daartoe door de school beschikbaar gestelde bankrekening, die uitsluitend voor de Oudercommissie activiteiten mag worden gebruikt;
 8. De school machtigt de voorzitter en penningmeester voor deze rekening voor de zittingsduur van de oudercommissie;
 9. De Oudercommissie is verantwoordelijkheid voor het financieel beheer, financiële verslaglegging en de verantwoording daarvan aan de ouders;
 10. Het financieel jaar loopt van begin tot einde van het schooljaar;
 11. Jaarlijks uiterlijk in september of oktober van het volgende schooljaar zal de financiële verslaglegging plaatsvinden van de activiteiten van de oudercommissie in het afgelopen schooljaar;
 12. De DOS kan waar nodig een toezichthoudende en coördinerende functie hebben in het proces.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

Mw. drs. Marilyn Alcalá-Wallé
Bon Bini Business Center
Schottegatweg Oost 10
Tel: 7324-324

December 2018