Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)

 VEREISTENLIJST BIJ EEN VERLENGINGSAANVRAAG voor een tewerkstellingsvergunning conform artikel 5 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (Lav)(A° 2001 no. 82), en artikelen 3, 4, 5 en 6 van het Eilandsbesluit arbeid vreemdelingen van 8 augustus 2007 (AB 2007, no 73)

Gegevens van de werkgever (artikel 3 onder a Eav):

 • Naam; 
 • Adres; 
 • Telefoon-, faxnummer (en e-mailadres); 
 • Cribnummer; 
 • Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. 
 • Beschrijving van de te vervullen functie en plaats waar de door de vreemdeling te verrichten arbeid zal geschieden. 
 • Aangeven of en welke diploma’s vereist zijn, welke ervaring nodig is, danwel welke andere eisen worden gesteld aan de vreemdeling voor het verrichten van de arbeid. 
 • De noodzaak tot het aantrekken van de vreemdeling ter vervulling van de arbeidsplaats en de inspanningen die zijn verricht om zelf voor vervulling daarvan zorg te dragen; registratie (o.a. het melden van de beschikbaarheid ten minste vijf weken voor het indienen van de aanvraag aan de vergunningverlenende authoriteit).

 Gegevens van de vreemdeling (artikel 3 onder b Eav):

 • Naam; 
 • Voornamen; 
 • Geboortedatum; 
 • Geboorteplaats; 
 • Nationaliteit; 
 • Burgerlijke staat; 
 • Huidig adres

Stukken van de werkgever (artikel 4 onder a, c, f t/m h Eav)

 • Aanvraagformulier volledig ingevuld; 
 • Het concept van de overeenkomst tot het verrichten van arbeid die met de betrokken vreemdeling zal worden aangegaan; 
 • Het bewijs dat de in artikel 7, eerste lid Eav genoemde vergoeding is betaald; 
 • Een kopie van een volledig ingevuld arbeidsregister bedoeld in artikel 9, sub 1 onder a. van de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (P.B. 1945, no. 106); 
 • Indien van toepassing: een kopie van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Vestigingsregeling voor bedrijven (P.B. 1946, no 43);- 
 • Bewijs melding beschikbare arbeidsplaats conform artikel 5 lid 5 onder c Lav; 
 • Originele verklaring van de Inspecteur der Belastingen dat het belastbaar inkomen/winst van de werkgever fl. 36.000,00 of meer per jaar bedraagt; 
 • Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) niet ouder dan 6 maanden en voorzien van een stempel van de KvK; 
 • Kopie van het identiteitsbewijs; 
 • Kopie van laatst gegeven tewerkstellingsvergunning; 
 • Machtigingsbrief. (In geval van machtiging aan een derde om een aanvraag in te dienen en/of voor het ophalen van de beschikking. Het is niet toegestaan om de onderhavige werknemer hiertoe te machtigen.)

Stukken van de vreemdeling (artikel 4 onder b, d, e en g Eav)

 • Een kopie van het volledige paspoort van de vreemdeling welk paspoort in Curaçao geldig is; 
 • Twee goed gelijkende pasfoto’s van de vreemdeling, niet ouder dan 60 dagen; 
 • Kopieën van diploma’s van de vreemdeling, gewaarmerkt door de bevoegde instantie van het land waar de diploma’s zijn behaald, indien deze zijn vereist conform de opgave van artikel 3, onder d, en referenties over diens opgedane relevante werkervaring; 
 • Kopie van laatst gegeven tijdelijke verblijfsvergunning (werknemer); 
 • Kopie bewijs storting waarborgsom; 
 • Directievergunning (indien de vreemdeling directeur is) (werkgever).

In geval van horecapersoneel (werkgever):

 • Kopie van de restaurantvergunning (artikel 5 onder a Eav); 
 • Kopie van de koffiehuisvergunning (artikel 5 onder a Eav); 
 • Kopie van de hotelvergunning; 
 • Kopie van de casinovergunning.

Additioneel, in geval van inwonend personeel (werkgever):

 • Uittreksel van het Bevolkingsregister als bewijs opgegeven adres van de werkgever en van de vreemdeling; 
 • Situatietekening van het vertrek en bijbehoren waar de vreemdeling zal verblijven 
 • (artikel 5 onder b Eav); 
 • Indien van toepassing: medische verklaring dat degene ten behoeve vanwie de 
 • arbeid wordt verricht een alleenstaande die bejaard of hulpbehoevend is, danwel een echtpaar waarvan één der echtelieden door ziekte of ouderdom hulpbehoevend is (artikel 6 lid 1 onder c en d en artikel 6 lid 2 Eav); 
 • Indien van toepassing: een bij notariële akte opgemaakte samenlevingsovereenkomst, wanneer de niet-huwelijkse partners duurzaam samenleven (artikel 6 lid 3 Eav); 
 • Indien van toepassing: kopie trouwboekje of familieboekje en/of bewijs voogdij minderjarige kinderen.

Additioneel, in geval landbouwpersoneel (werkgever):

 • Uittreksel van het Bevolkingsregister als bewijs opgegeven adres van de werkgever en van de vreemdeling; 
 • Situatietekening van het vertrek en bijbehoren waar de vreemdeling zal verblijven 
 • (artikel 5 onder b Eav); 
 • Beschrijving van de infrastructuur van het landbouwterrein (artikel 5 onder c Eav); 
 • Weergave van wat op het terrein wordt verbouwd (artikel 5 onder c Eav); 
 • Kopie van eigendom (erfpacht/huurgrond/eigendom) (artikel 5 onder c Eav); 
 • Kopie van meetbrief.

 

Aanvragen Tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een versnelde procedure voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een verlengingsaanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Vereistenlijst bij een eerste aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (nl)Aanvragen Ontslagvergunning (nl)Ordenanza para la inscripción de empleados (sp)Kosteloze Rechtskundige Bijstand (nl)Dokumento rekerí pa saka un buki di trabou (pap)Bezwaarschrift Tewerkstellingsvergunning (nl)Registrashon di kompania (pap)Bedrijvenregistratie (nl)The Registration of Companies (en)Anrejistreman yon konpayi (kreyol)Arbeidsregeling: Basiswetten (nl)Klachten (nl)Landsverordening tot Inschrijving Arbeidskrachten (nl)